Novinky
II.H na splave Oravy

V piatok (22.6.) sme boli s našou skupinou z OV a s naším majstrom splavovať rieku Oravu. Pri príchode do malej, nenápadnej lodenice nás privítal pán Lupták, od ktorého sme si požičali člny a všetko potrebné.

Viac...
 
Medzi najlepšími stredoškolákmi ocenený aj Šimon Greštiak

Dňa 12.06.2018 sa v Sobášnom paláci v Bytči konalo slávnostné oceňovanie žiakov  stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Mgr. Evy Rovňanovej tu prebrali ocenenie aj žiaci dolnokubínskych stredných škôl.

Viac...
 
Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

uvádzame v prílohe:

 
Zmena poplatkov za stravu a ubytovanie od šk. r. 2018/19

Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.

 Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €

Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €

Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

Novú platbu na mesiac september je potrebné zaslať do 20. augusta 2018.

 
Voľné pracovné miesto - Školský psychológ
Attachments:
Download this file (voľné pracovné miesto školský psycholog.doc)VolnePracovneMiesto

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

- v študijnom programe psychológia

- učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov –psychológia a absolvovanie špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného VŠ

Ostatné predpoklady :

trestná bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť pre výkon práce

ústretový prístup k žiakom a kolegom

ovládanie štátneho jazyka

odborná prax min. 6 mesiacov

Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a  kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu školy alebo prostredníctvom elektronickej pošty This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 24.08.2018.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti   doloží   vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy.

 
Page 1 of 62

O2 road showJedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Súťaž ZenitKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo