Novinky
Voľné pracovné miesta: školský psychológ

Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín prijme ihneď

do pracovného pomeru na 0,2 pracovného úväzku

školského psychológa

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

-          v študijnom programe psychológia

-          učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov –psychológia a absolvovanie špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného VŠ

Ostatné predpoklady :

trestná bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť pre výkon práce

ústretový prístup k žiakom a kolegom

ovládanie štátneho jazyka

odborná prax min. 6 mesiacov

Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a  kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu školy alebo prostredníctvom elektronickej pošty This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 27.09.2017.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti   doloží   vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy.


 
Voľné pracovné miesta: vrátnik – informátor ,  ekonómku - účtovníčku 

Stredná odborná škola polytechnická Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín príjme

  • od 01.09.2017 do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok

vrátnik – informátor

Pracovné miesto je súčasťou chráneného pracoviska, preto je potrebné, aby uchádzač o zamestnanie spĺňal požiadavku zníženej pracovnej schopnosti, najlepšie nad 70%  (uznaná invalidita).  Iný uchádzač nemôže byť na toto pracovné miesto v rámci chráneného pracoviska prijatý. Viac informácií v prílohe  volne_pracovne_miesto_vratnik.pdf

  • od 01.10.2017    ekonómku - účtovníčku v rozsahu 1 pracovného úväzku

spracovanie účtovnej agendy školy, úhrady faktúr, spracovanie účtovných výkazov a uzávierok, účtovanie podnikateľskej činnosti školy, zásobovanie školy, spracovanie objednávok. Viac informácií v prílohe volne_miesto_ekonomka.pdf

Požadované doklady  zasielajte písomne na  adresu školy, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu  :     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,  info na č.t. 043/5863139 do 13.09.2017.

 
Oznamy

Komisionálne skúšky za 2. polrok šk.r. 2016/17 sa budú konať v dňoch 25.-31.8.2017 od 8.00 hod.

Slávnostné otvorenie školského roka bude v pondelok, dňa 4.9.2017 o 8.00 v športovej hale.

Úhradu za stravné lístky je potrebné zrealizovať vždy vopred do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne na číslo účtu v Štátnej pokladnici : SK90 8180 0000 0070 0048 3999, Variabil.symbol:  mesiac a rok (napr, na september- 092017), Konšt. Symbol :   0308, Údaje pre príjemcu platby:   meno žiaka. Stravné za september uhradené do konca augusta,  je vrátane lístka na pondelok 4.9.2017. Obed je možné odhlásiť si vopred, alebo v daný deň do 6,30 hod.  osobne u vedúcej jedálne alebo  na čísle telefónu: 043/586194, mobil:+421905754413.. Zálohová platba za obedy: 24,80 €/žiak/mesiac.

 
Voľné pracovné miesta - Informatik, upratovačka

Stredná odborná škola polytechnická Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín príjme

  • od 01.09.2017 do pracovného pomeru na polovičný pracovný úväzok

informatika/správcu siete.

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské  vzdelanie príslušného smeru ukončené maturitou, prax v danej oblasti výhodou. Viac informácií v prílohe

  •                  upratovačka v rozsahu 1 pracovného úväzku

Predpokladaný nástup: ihneď


Zoznam požadovaných dokladov:

-   žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis a doklady o vzdelaní

-   doručiť poštou alebo osobne na adresu: SOŠP Dolný Kubín- Kňažia, Jelšavská 404

-   informácie: sekretariát riaditeľa

Tel: 043/5863139,  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Exkurzia a výlet I.H a II.H triedy

Dňa 28. 06. 2017 sa triedy I. H a II. H zúčastnili koncoročného výletu a odbornej literárnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši a Závažnej Porube.

Viac...
 
Page 1 of 47

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 405, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab