Banner
O projekte

 

Názov projektu: Príprava nového školského programu využívajúceho nové formy výučby
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola polytechnická , Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia
Celkové výdavky projektu (EUR/SKK): 228.523,30 EUR (projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU)
Trvanie projektu: 1.10.2009 - 31.6.2011 (20 mesiacov)
ITMS kód projektu: 26110130271

 

Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia je moderné vzdelávacie a školiace centrum pôsobiace  v oblasti dolnej Oravy. Vo  svojej činnosti zabezpečuje komplexnú výuku žiakov pre oblasť strojárenstva, poľnohospodárstva, rozvoj vidieka  a služieb.  Od svojho vzniku prešla škola rozsiahlou modernizáciou  zameranou  na zabezpečenie kvalitnej odbornej prípravy mladých ľudí pre ich budúce povolanie. Štúdium v študijných odboroch je ukončované vyučným listom a maturitnou skúškou, učebné odbory sú ukončené výučným listom, s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu. .V súčasnosti v škole pôsobí 76 pedagogických a  nepedagogických zamestnancov Škola sa svojou veľkosťou a počtom žiakov radí medzi väčšie školy s dobrým postavením v rámci regiónu Oravy , pričom každoročne narastá záujem o štúdium na našej škole. Škola úzko spolupracuje s významnými firmami v regióne, kde žiaci počas štúdia absolvujú odbornú prax. Na skvalitnenie  výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzaním nových IKT technológií a nových vyučovacích metód je zameraný náš projekt - Príprava nového školského programu využívajúceho nové formy výučby.

Tento dopytovo - orientovaný projekt   je z operačného programu VZDELÁVANIE, prioritnej osi 1. REFORMA SYSTÉMU VZDELÁVANIA  A ODBORNEJ PRÍPRAVY, pričom má za cieľ PREMENIŤ TRADIČNÚ ŠKOLU NA MODERNÚ. Projekt sa realizuje v našej škole v spolupráci s Agentúrou Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EU  od 1.10.2010 do 31.3.2011 a bude trvať 18 mesiacov. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho spoločenstva a celkové náklady predstavujú čiastku 274.170 €.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo