Banner
„Elektrikár 21 storočia“

  

Celková suma: 3464 €

Grant MŠVVSR: 2500 €

Spoluúčasť ŽSK: 173,20 €

Sponzorský dar OFZ a.s.: 550 €

Vlastné zdroje: 240,8 €

Projektom s názvom „Elektrikár 21 storočia “ chce vzdelávacia inštitúcia reagovať na potrebu uskutočnenia zmien v systéme vzdelávania  odbornej prípravy aj v duálnom vzdelávaní z pohľadu meniacich sa požiadaviek trhu práce a študentov stredných odborných škôl. Účinná a náležitá odborná príprava umožňuje súčasným zamestnávateľom prijímať kvalifikovaných ľudí, ktorí dokážu prispieť k tomu, aby ich podnik bol úspešný. Mladým ľuďom má odborné vzdelávanie a príprava ponúknuť príležitosť zamestnať sa, ako aj možnosť ďalej študovať. Zároveň im má vzdelávanie pomôcť nadobudnúť praktické zručnosti nevyhnuté pre ich budúce pracovné miesta.

Hlavný cieľ projektu: je predstaviť a propagovať  systém odbornej prípravy, učebného odboru elektromechanik- silnoprúdová technika, ktorý má byť moderný a zároveň príťažlivý pre študentov a ich rodičov v previazanosti na spoluprácu zo zamestnávateľmi aj v rámci prípravy duálneho vzdelávania.v menovanom odbore.

Čiastkové ciele projektu:

  1. Vybudovať moderné prakticko-teoretické  pracovisko  základnej regulačnej a meracej domovej elektroinštalácie  s možnosťou predvedenia a inštalácie, simulácie činnosti a diagnostiky jednotlivých prvkov domovej elektroinštalácie.
  2. Do budúcna pripraviť možnosti rozšírenia pracoviska o ďalšie inštalačné prvky domovej elektroinštalácie  zvyšujúce efektivitu vzdelávania v problematike zapojenia a diagnostiky domovej meracej a regulačnej  elektroinštalácie v rámci učebného odboru elektromechanik- silnoprúdová technika a študijného odboru mechanik elektrotechnik.
  3. Zapojiť žiakov učebného odboru elektromechanik- silnoprúdová technika do vyhotovenia inovatívnej učebnej pomôcky ako súčasti pripravovaného modelu pracoviska, znázorňujúceho systém základnej domovej elektroinštalácie s možnosťou jeho aktivizácie v rámci prezentácie odborných cvičení na praktickom a teoretickom vyučovaní  a prezentačných podujatiach.
  4. Prebudiť u žiakov základných škôl, záujem o problematiku inštalovania, diagnostiky a opravy domovej elektroinštalácie a prehĺbiť vzťah k technickým disciplínam súvisiacich s touto problematikou zo strany elektrotechnických vedomostí a zručností typických pre odbory so zameraním na domovú elektroinštaláciu.
  5. Implementovať vedomosti a skúsenosti získané z projektu do školského vzdelávacieho programu   učebného odboru elektromechanik- silnoprúdová technika s cieľom viesť žiakov k uvedomelému a správnemu vnímaniu riešenia problémov v rámci siete regulačnej a meracej domovej elektroinštalácie.
  6. Posilniť proces využitia IKT na dosiahnutie čo najrozsiahlejšieho prístupu k odbornej príprave v rámci štúdia učebného odboru pre podporu aktívneho učenia, ako aj na vývoj nových metód v praktickej aj v teoretickej časti odborného vzdelávania.
  7. V rámci aktivít predstaveného projektu presvedčiť žiakov 8. a 9.ročníka spolu s ich rodičmi, že odbornú prípravu v danom odbore  s inovatívnymi študijnými metódami a zaškolenými pedagógmi možno považovať za príťažlivú voľbu rovnocennú všeobecnému vzdelaniu v súčasnej vzdelanostnej spoločnosti.

GALÉRIA

Ing. Branislav Urban ©


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo