Novinky
VIRTUÁLNE DNI OTVORENÝCH DVERÍ ŠKOLY 2020

       Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia,

      dovoľte, aby sme Vás aspoň takouto virtuálnou formou 

     privítali na Dňoch otvorených dverí našej školy.


Prostredníctvom videí Vás prevedieme po areáli školy

a predstavíme Vám možnosti štúdia, našich pedagógov

a učebne školy.

Už teraz sa veľmi tešíme na osobné stretnutie v prípade,

že sa rozhodnete pre štúdium na našej škole.


Vstúpte cez nasledovné linky:

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY    

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  

PONUKA UČEBNÝCH ODBOROV      


INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ŠTÚDIA

študijné odbory      učebné odbory   


URČENIE POČTU ŽIAKOV 1. ROČNÍKA pre šk. rok 2021/22 


PONUKA ZAMESTNÁVATEĽOV PRE ŠTÚDIUM V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA      


 A nezabudnite sa zapojiť do našej ZDIEĽACEJ SÚŤAŽE 

              O FAJNOVÉ CENY     

    V prípade, že potrebujete ešte ďalšie informácie, kontaktujte nás:       

       


 
Maturanti - ponuka DOD na FEIT - Žilina

Veľmi pekne Vás pozdravujem. Vzhľadom k tomu, že spoločenská situácia sa dynamicky mení a perspektíva osobných stretnutí so študentmi je nízka,  rozhodli sme sa zorganizovať Online Deň otvorených dverí (ODOD). ODOD sa uskutoční 4.12.2020 od 10.00 - 14.00. hod.

Viac...
 
"V každom z nás bije srdce"

Aktuálne osádzame KUBÍNSKE SRDCE na zbierku plastových vrchnáčikov. Umiestnené je v centre mesta pred obchodným domom. Vyzbierané vrchnáčiky sa následne darujú rodinám, ktoré odpredajom získajú finančné prostriedky na rôzne liečby.

Vďaka dotácii mesta Dolný Kubín z rezerv primátora a v spolupráci s firmou NIkro s.r.o. sme realizovali projekt pre zvýraznenie vzájomnej spolupatričnosti v tomto ťažkom období a hlavne pomoci zdravotne postihnutým. Inštaláciou nádob na zber vrchnáčikov z umelých fliaš dávame možnosť prispieť svojou troškou každému, lebo bez pomoci sa nikto nezaobíde. Prispejte aj Vy.

 Mgr. Terézia Ptačinová, predsedníčka OZ pri SOŠP

viac na  https://sospknazia.edupage.org/news/#news-976


 
Voľné pracovné miesta

SOŠP ponúka voľné pracovné miesta na pozície:

-  učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

-  majster odbornej výchovy v oblasti elektrotechniky

Podrobnejšie údaje v prílohách.

 
60. výročie školy

 
Jesenné prázdniny

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

 
Plenárne zasadnutie ZRPŠ a triedne rodičovské združenia

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nie je možné konať zasadnutie ZRPŠ prezenčnou formou, na akú sme boli zvyknutí. Preto si Vás dovoľujeme osloviť aspoň takto na diaľku s nasledujúcimi informáciami :

Viac...
 
Biela pastelka - zbierka na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím

Dňa 18. 9. 2020 sa na Slovensku organizovala verejná dobročinná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“.

Viac...
 
Predĺžte si platnosť preukazu ISIC/EURO26

Predĺžte si platnosť preukazu ISIC/EURO26 v dvoch jednoduchých krokoch a z domu. Viac v priloženom plagáte.

 
Nariadená karanténa

Vážení rodičia, milí študenti, 


práve sme sa dozvedeli z RÚVZ, že 1 zo žiakov I.E triedy , ktorý bol naposledy v škole dňa 05.10.2020, bol pozitívne testovaný na COVID - 19.

Z tohto dôvodu RÚVZ nariadil všetkým úzkym kontaktom tohto žiaka ( spolužiaci a pedagógovia, ktorí s ním boli v kontakte dňa 05.10.2020) až do 15.10.2020 karanténu.

Preto  žiadam uvedené osoby, aby  ako úzke kontakty zodpovedne dodržiavali do 15.10.2020 vrátane nariadenú karanténu a v prípade, že by sa u nich  prejavili príznaky COVID - 19, je potrebné  telefonicky kontaktovať svojho lekára alebo RÚVZ.
Zároveň  dávam úzkym kontaktom žiaka  na vedomie, že na základe vyžiadania RÚVZ boli odoslané tomuto úradu Vaše adresy.
Verím, že ostanete bez príznakov a prajem Vám veľa zdravia.

Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania od 12.10.2020 do odvolania.
Attachments:
Download this file (PV_vo_firmach.pdf)PV vo firmách

Vážení rodičia, milí žiaci,

naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých. Veríme, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom  zvládneme túto náročnú situáciu.

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

 1. prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage a online platformy MS Teams,
 2. prostredníctvom sociálnych sietí (Zoom, Skype, Messenger a pod.),
 3. prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonickej komunikácie
 4. v prípade nemožnosti pripojenia sa žiaka na internet formou vypĺňania pracovných listov a spracovávania zadaných úloh, ktoré si žiak chodí v pravidelnom intervale prevziať (1x za týždeň) do školy, kde aj odovzdáva vypracované úlohy.

Triedny učiteľ najskôr dňa 12.10.2020 dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi .

Vyučujúci následne od 13.10.2020 si nastavia  podmienky vzdelávania podľa potreby svojho predmetu (jasne zadefinujú spôsob komunikácie – napr. cez EduPage, termíny zadávania úloh, spôsob a termíny kontroly zadaných úloh, spôsob zadávania písomných prác), až potom ich začnú realizovať.

Vyučovanie bude prebiehať online formou v rámci hodín v rozvrhu.

V prípade praktického vyučovania žiaci v určených firmách pokračujú v praktickom vyučovaní prezenčnou formou (tí žiaci, ktorých sa to týka, sú jednotlivo informovaní správou cez elektronickú triednu knihu majstrami odborného výcviku, resp. inštruktormi z firiem), ostatní žiaci na praktickom vyučovaní sú vyučovaní dištančne.

Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu jednotlivých tried:

ROZVRH  HODÍN pre teoretické vyučovanie

 • 1. hodina   7.30 – 8.15
 • 2. hodina   8.20 – 9.05
 • 3. hodina   9.10 – 9.55
 • 4. hodina  10.15 – 11.00
 • 5. hodina  11.20 – 12.05
 • 6. hodina  12.10 – 12.55
 • 7. hodina  13.00 – 13.45
 • 8. hodina  14.15 – 15.00
 • ROZVRH  HODÍN pre praktické  vyučovanie( pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú praktického vyučovania vo firmách )
 • Začiatok online vyučovania - 07.00 do 09.00, potom riešenie žiakom  zadaných úloh po dohode s vyučujúcim
 • ROZVRH  HODÍN pre praktické  vyučovanie vo firmách  - podľa riadneho rozvrhu ( žiaci sú informovaní školou individuálne o ich vyučovaní vo firme)

Preverovanie znalosti učiva ústnym skúšaním prebieha prioritne  cez MS Teams, prípadne sociálne siete (Zoom, Skype, Messenger a pod.), písomné previerky po predchádzajúcej dohode so žiakmi v rámci jednotlivých tried,

Povinnosti žiaka:

 1. Žiak pracuje pri vypracovaní úloh samostatne a odovzdáva ich načas.
 2. Žiak je povinný zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní v rozsahu platného rozvrhu triedy. V tomto čase sa nezúčastňuje aktivít, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom (brigády a pod.). V prípade jeho neúčasti bude jeho neprítomnosť zaznamenaná .
 3. V prípade technických problémov počas dištančného vzdelávania je žiak povinný okamžite informovať o tejto skutočnosti príslušných vyučujúcich prostredníctvom vopred dohodnutého komunikačného kanála a dohodnúť sa na podmienkach ďalšieho postupu.
 4. Ak žiak nebude spolupracovať pri dištančnom vzdelávaní s jednotlivými vyučujúcimi , resp. sa nebude zúčastňovať na praktickom vyučovaní vo firme, bez udania relevantného dôvodu, po dohode s vedením školy bude komisionálne preskúšaný z príslušného predmetu/predmetov, vo vopred stanovenom termíne.

 V Dolnom Kubíne, dňa 12.10.2020

 Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Škola sa opäť nachádza v zelenej fáze COVID – semaforu

Vážení rodičia, milí kolegovia a študenti, vážení návštevníci školy,


Od dnešného dňa, t.j. od pondelka 09.10.2020, sa naša škola opätovne nachádza v zelenej fáze tzv. COVID – semaforu, čo znamená, že nikto zo študentov, či zamestnancov školy  nebol pozitívne testovaný na ochorenie COVID – 19 ( podľa aktuálnych informácií).  Všetci študenti, zamestnanci a návštevníci školy sú povinní naďalej dodržiavať platné usmernenie školy a aktuálne usmernenia ÚRVZ pre túto fázu.


Dovoľujem si len pripomenúť, že naďalej platí zákaz vstupu do areálu školy pre iné osoby, ako sú študenti a zamestnanci školy ( len na základe výnimky potvrdenej riaditeľkou školy a po predložení vyhlásení o bezinfekčnosti návštevníka školy).

Taktiež naďalej platí povinnosť študentov a zamestnancov školy predkladať po ich neprítomnosti v škole v rozsahu 3-5 dní vyhlásenie o bezinfekčnosti ihneď po príchode do školy. Nad 5 dní neprítomnosti  z dôvodu nemoci je potrebné predkladať pri príchode do školy lekárske potvrdenie o ukončení domácej liečby. Pri nepredložení týchto dokladov žiak, resp. zamestnanec školy nesmie vstúpiť do areálu školy z dôvodu ochrany ostatných študentov a zamestnancov školy pred šírením infekčných chorôb.


Ďakujem Vám za pochopenie.


Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Aktuálne usmernenie platné pre žiakov a zákonných zástupcov školy od 01.10.2020


 
Dôležité oznámenie ohľadom prevencie šírenia COVID – 19 – škola sa nachádza v oranžovej fáze COVID - semaforu

Vážení zákonní zástupcovia, kolegovia, milí žiaci,

týmto Vám oznamujem, že máme pozitívne testovaného žiaka na COVID - 19 v triede III.H a teda škola sa dostáva do oranžovej fázy COVID semaforu.

Na základe uvedeného z preventívnych dôvodov na piatok 02.10.2020 určujem riaditeľské voľno pre všetkých žiakov , ktorí sú teraz v škole na teoretickom vyučovaní a na praktickom vyučovaní v školských dielňach ( I.B, I.E, II.A, II.E a tá časť žiakov triedy II.C, ktorí majú odborný výcvik v školských dielňach. Pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú odborného výcviku vo firmách , mimo triedy III.H) riaditeľské voľno neplatí.
Počas piatku 02.10.2020 na škole prebehne dezinfekcia priestorov.

Úzke kontakty pozitívne testovaného žiaka III.H triedy ( t.j. žiakov III.H triedy a vyučujúcich, ktorí s ním boli minulý týždeň v kontakte - žiak bol naposledy v škole v stredu 23.09.2020, odvtedy v škole ani vo firme prítomný nebol) žiadam, aby do 10 dní od kontaktu , t.j. do soboty 03.10.2020 dodržiavali karanténne opatrenia ( podľa usmernenie z RUVZ). Ak by sa počas tejto doby u týchto úzkych kontaktov vyskytli zdravotné problémy, ktoré by mohli naznačovať, že sa jedná o ochorenie COVID -19, je potrebné okamžite kontaktovať telefonicky Vášho lekára alebo príslušný RÚVZ.


Dôležitá informácia :

Opakovane žiadam všetkých študentov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy, aby v prípade, že sa u žiaka, či zamestnanca školy začínajú prejavovať príznaky akejkoľvek infekčnej choroby, aby nechodili do školy a počkali doma, kým príznaky neodznejú, resp. pri zhoršení zdravotného stavu kontaktovali svojho lekára. Plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže zo zdravotných dôvodov ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní počas 5 dní neprítomnosti ( nezapočítava sa tu víkend ). Pri dlhšej neprítomnosti už je potrebné ospravedlnenie od lekára - potvrdenie o ukončení PN !!!!

Ak žiak nie je prítomný v škole viac ako 3 dni ( týka sa to aj pobytu na odbornom výcviku vo firme), je povinný pri ďalšom nástupe na vyučovanie predložiť prehlásenie o bezinfekčnosti, resp. potvrdenie od lekára o ukončení choroby. Bez tohto žiak nesmie vstúpiť do priestoru školy.

Zároveň Vás žiadam, ak bol žiak v kontakte s pozitívne testovanou osobou, taktiež nesmie vstupovať do školy, resp. firmy, kde je zaradený na odborný výcvik. Taktiež je povinný o tomto okamžite informovať svojho triedneho učiteľa, ktorý ďalej informuje vedenie školy.

Dovoľujem si Vás všetkých požiadať o zvýšenú mieru zodpovednosti voči nám navzájom. Verím, že všetci si uvedomujete vážnosť tejto situácie. Naozaj len zodpovedným prístupom a dodržiavaním nariadených aktuálnych opatrení dokážeme naďalej zabezpečiť vyučovanie v riadnom režime a hlavne neohrozíme nikoho na zdraví.

Nosenie rúšok v škole je aj naďalej povinné pre všetky osoby nachádzajúce sa v areáli školy. Od 1.10.2020 nielen v interiéry školy, ale aj vo vonkajších priestoroch ( ak sa nachádzate v blízkosti ďalšej osoby vo vzdialenosti kratšej ako 2 metre).
Žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať odstupy, pravidelne si umývať a dezinfikovať ruky.

Pre ostatné osoby mimo študentov a zamestnancov školy platí zákaz vstupu do priestorov školy. Povolenie na vstup majú len osoby s povolením riaditeľky školy . Aj tieto osoby však pri vstupe do priestorov školy musia na vrátnici školy predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Na základe uvedeného prosíme všetkých, ktorí by v blízkej dobe potrebovali niečo na škole vybaviť, aby tak urobili telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Ďakujem Vám za pochopenie a prajem veľa zdravia.

Zároveň prikladám linky na všetky aktuálne usmernenia ministerstva školstva ohľadom COVID 19, podľa ktorých škola postupuje :

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-strednych-skol-pri-realizacii-praktickeho-vyucovania-pocas-pandemie-2992020/

https://www.minedu.sk/data/att/17479.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/17286.docx


Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Riaditeľské voľno

Dňa 14.9.2020 udeľuje riaditeľka školy všetkým triedam riaditeľské voľno.

 
Otvorenie školského roka 2020/21

Milí študenti,

tešíme sa na Vás v novom školskom roku. Stretneme sa  02.09.2019  o 07.45 pred vstupnou bránou do školy a vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID opatreniami si Vás dovoľujeme upozorniť , že do areálu školy nie je možné vstupovať bez nasadeného rúška a hneď pri vchode je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy.

Otvorenie školského roka bude realizované od 8.00 hod. v pridelenej učebni podľa rozpisu zverejneného na vstupných dverách. Triedni učitelia si vyzdvihnú svojich žiakov pred vstupnou bránou a privedú ich do pridelenej učebne.

Viac...
 
 Pokyny pre žiakov ohľadom organizácie výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/21.
Attachments:
Download this file (Pokyny pre žiakov.pdf)Pokyny pre žiakov.pdf

Tieto pokyny sú nastavené na tzv. zelenú fázu systému a v prípade, že škola prejde do oranžovej, alebo červenej fázy, bude Škola o tomto vývoji informovať žiakov a ich zákonných zástupcov, ako aj zamestnancov  školy prostredníctvom webovej stránky školy, elektronickej triednej knihy, ako aj prostredníctvom triednych učiteľov. Následne budú tieto pokyny doplnené a aktualizované podľa aktuálnej potreby a platných nariadení.

Zelená fáza - základné odporúčania pre žiakov a ich zákonných zástupcov

 

Viac...
 
Ponuky práce
 
Rozlúčka s kolegami

Ďakujeme Vám za Vašu dlhoročnú kvalitnú a zodpovednú prácu v našej škole.

Srdečne Vám želáme, nech Vás čakajú len dobré, pokojné, krásne dni a čo najviac pekných chvíľ s milými ľuďmi okolo Vás.

Ďakujeme!

Viac na: https://sospknazia.edupage.org/?

 
Oznam pre absolventov školy

Milí študenti, absolventi našej školy,

radi by sme Vám predstavili nový pracovný portál - PRÁCA V KOCKE.


Portál Práca v kocke je určený pre všetkých absolventov predovšetkým stredných odborných škôl, ktorí si hľadajú prvé zamestnanie vo svojom odbore.

Pre zaregistrovaných absolventov je pripravené spektrum zaujímavých a užitočných školení, vďaka ktorým si nájdu vhodné zamestnanie, identifikujú svoje silné stránky a čo najlepšie sa pripravia na pohovor.

Všetky tréningy, školenia a konzultácie sú pritom ponúkané zadarmo. 

Už čoskoro na portáli pribudnú aj ponuky pracovných miest .  Zatiaľ sa môžete zaregistrovať a vybrať si z ponuky školení.

Registrovať sa môžu aj študenti, ktorí idú ďalej študovať na vysokú školu a hľadajú si prácu popri škole.

 
Školský internát - oznam.

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť,  že od 1.9.2020 nebude náš  školský internát v prevádzke.

Záujemcom o ubytovanie  v nasledujúcom školskom roku odporúčame, aby si čo najskôr  podali prihlášku na školský internát pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.

https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat

 
Rozlúčka maturantov so školou a odovzdávanie maturitných vysvedčení

Tohtoroční maturanti si maturitu veru nevyskúšali.....maturitné vysvedčenie však dostali. Bolo výsledkom celého 4-ročného štúdia získané priemerom známok na vysvedčeniach. Dňa 22.5.2020 sa vrátili do našej školy naposledy.

Viac...
 
Informácia k vyučovaniu od 22. - 30.6.2020

Milí študenti, vážení zákonní zástupcovia,

Podľa usmernenia ministerstva školstva  a zriaďovateľa školy riaditeľka školy rozhodla, že vyučovanie v našej škole bude aj naďalej pokračovať dištančnou formou  v čase   od  22.- 26.6.2020.

V posledných dvoch dňoch školského roka bude prebiehať odovzdávanie učebníc a vydanie vysvedčení  podľa nasledujúceho rozpisu :

29.6.2020: I.A, I.C, I.E, II.A, II.B, II.C
30.6.2020: II.E, II.H, III.C, III.E, III.H

Podrobnejšie  informácie o počte učebníc a  povinnostiach, ktoré si máte splniť,  Vám zašlú triedni učitelia.

Viac...
 
Výsledky 2. kola prijímacích skúšok


 
Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok


 
Počet obsadených miest a počet voľných miest po 1. kole prijímacieho konania do 1. ročníkov pre školský rok 2020/2021


 
Žilinská župa oceňovala pedagógov

Aj tohto roku župa ocenila za svedomitú prácu a osobný prínos pre rozvoj školstva tých najlepších pedagógov z celého kraja a my sme právom na hrdí na našu kolegyňu Ing. Ivetu Brunckovú, zástupkyňu riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie, ktorá bola tiež jednou z ocenených. Pani zástupkyni k tejto zaslúženej cene gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zupa-ocenila-stredoskolskych-pedagogov.html

 
Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK

Dávame do pozornosti, že v časti PONUKA NÁJMU sme zverejnili Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK:

01/2020/SOŠP – nebytový priestor v škole na prevádzku školského bufetu

02/2020/SOŠP – nebytový priestor v bývalých dielňach SOŠT v Istebnom

 
Výsledky prijímacieho konania na štúdium v študijných a učebných odboroch v školskom roku 2020/21
 
 
Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. roč. šk.r.2020/21

V prílohách nájdete upravené kritériá na prijímacie skúšky pre uchádzačov o prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/21. Kritériá sú samostatné pre duálne a neduálne vzdelávanie.

Prosíme rodičov uchádzačov o štúdium na našej škole, aby vyplnili prihlášku  na štúdium aj prostredníctvom  edupage stánky základnej školy (alebo obdobnej stránky ZŠ). Pomôžete nám tým urýchliť proces vyhodnocovania splnenia prijímacích kritérií a odosielanie rozhodnutí o prijatí žiaka. 

Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.  Embarassed

 
Pomoc pre týrané osoby

Zastavme násilie aj v čase izolácie...

 
Oznámenie RŠ o hodnotení žiakov

Riaditeľka školy oznamuje žiakom aj ich zákonným zástupcom, že v súlade s uznesením pedagogickej rady a usmernením na hodnotenie žiakov SŠ  budú v druhom polroku školského roka 2019/20 všetky predmety hodnotené známkou.

Viac...
 
Fakulta riadenia a informatiky UNIZA ruší prijímacie skúšky

Informácia o zrušení prijímacích skúšok na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA.

Do prvého ročníka študijných programov bakalárskeho štúdia budú do naplnenia plánovacej kapacity prijímať podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie). Viac informácií na:

http://www.budfri.sk/blog/kvoli-ochoreniu-covid-19-rusime-prijimacie-skusky-a-zavadzame-dalsie-zmeny

 
Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania
Attachments:
Download this file (mahle.pdf)Duálne vzdelávanie


 
Pre maturantov - prihlášky na FEIT - Žilinská univerzita

Z dôvodu kritickej situácie spôsobenej koronavírusom sme sa rozhodli zjednodušiť podávanie prihlášky na FEIT UNIZA. Termín podávania prihlášky bol posunutý na 30.4.2020. Pre študijný program multimediálne technológie tento rok nebude realizovaná prijímacia skúška, t.j. študenti budú prijatí na štúdium na základe výsledkov zo strednej školy.

Viac...
 
Rozhodnutie ministra školstva

o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka:

Link:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/


 
Školský psychológ k dispozícii

Vážení rodičia a študenti SOŠP Kňažia,

pokiaľ by ste z akéhokoľvek dôvodu mali záujem o rozhovor s psychológom / psychoterapeutom, je Vám k dispozícií náš školský psychológ - Mgr. Veronika Ištóková. Je vyštudovanou psychologičkou a psychoterapeutkou.
Pokiaľ máte záujem, kontaktujte ju, prosím, na nižšie uvedené tel.č. alebo mail, dohodne sa s Vami na termíne konzultácie.

Viac...
 
Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

24.03.2020

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

Viac...
 
Posun termínov maturitných skúšok

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Viac...
 
Vyučovanie dištančnou formou v dňoch 16.-27.3.2020

Na základe dnešného rozhodnutia krízového štábu bude škola uzatvorená aj v ďalších dňoch: od 16. - 29.3.2020. Preto žiadame všetkých o zodpovedné správanie - dodržiavanie hygieny, vyhýbanie sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí a rešpektovanie pokynov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID 19. Žiaci a zamestnanci školy zostávajú doma. Vyučovanie bude od 16.3. - 29.3.2020 prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Žiaci sú povinní sledovať v čase vyučovania elektronickú triednu knihu, priebežne sa pripravovať a spracúvať zadania, ktoré im vyučujúci pridelili. Vyučujúci ich budú hodnotiť. V prípade, že sa uzatvorenie školy bude ďalej predlžovať, budeme Vás informovať prostredníctvom ETK. Prajeme Vám pevné zdravie a veríme, že sa čoskoro znova uvidíme v škole,

Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy 

 
Vyučovanie zrušené od 12.-16.3.2020

Na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja bude z dôvodu zabráneniu šírenia vírusu COVID 19 (Coronavírus) naša škola uzatvorená od štvrtku 12.3.2020 do pondelka 16.3.2020 vrátane.

Bližšie informácie na: http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zilinsky-samospravny-kraj-sprisnuje-opatrenia-2.html

Týmto nariadením rušíme predchádzajúci oznam o organizácii vyučovania.


Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Riaditeľské voľno

Dňa 11.3.2020 vyhlasuje riaditeľka školy pre všetkých  žiakov Riaditeľské voľno z dôvodu technicko-organizačného zabezpečenia vyučovania po presunutí žiakov praxujúcich vo firmách na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja.

Viac...
 
Oznam - COVID 19

Vážení rodičia, milí študenti a zamestnanci školy,


v súvislosti s našou snahou o zníženie rizika šírenia infekcie COVID 19 Vás žiadame o zvýšenú hygienu v priestoroch školy (podľa inštrukcií od pedagógov, resp. nadriadených zamestnancov školy).

Študenti, ktorí sa dnes podľa rozvrhu nachádzajú  na praktickom vyučovaní v okolitých firmách, budú pre dnešný deň, t.j. 10.03.2020 uvoľnení z vyučovania.

Týchto žiakov žiadame, aby sa presunuli z firiem ihneď  domov a nezdržiavali sa v priestoroch so zvýšeným pohybom osôb!

O ďalšom postupe školy Vás budeme priebežne informovať oznamom na webovej stránke školy a správami prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Všetkých žiakov a zamestnancov školy žiadame o zvýšenú zodpovednosť voči svojim spolužiakom a kolegom (dodržiavanie hygieny, nenavštevovanie hromadných akcií a priestorov, kde sa zdržiava viac osôb naraz, vykonanie opatrení na zvýšenie imunity).

V prípade, že už  máte zdravotné problémy, nechoďte do školy, ale preliečte sa doma, resp. kontaktujte lekára.

Ak by ste mali podozrenie na možnú nákazu infekciou COVID 19, kontaktujte telefonicky Vášho lekára alebo linku 112.


V Dolnom Kubíne, dňa 10.03.2020                   Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
TECHNICKÝ ŠIKULA 2020
Attachments:
Download this file (vyhodnotenie_GRAF.pdf)vyhodnotenie_GRAF.pdf

Dňa 03. marca 2020 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník súťaže Technický šikula.

Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 15 základných škôl Oravy a Liptova.

Cieľom súťaže je zábavnou formou preveriť technickú zručnosť školákov pri riešení

rôznych logických hlavolamov a technických úloh. Najnáročnejšou časťou tohto ročníka

súťaže bola výroba a následná skúška funkčnosti dreveného katapultu.

Na prvých troch miestach sa umiestnili družstvá z týchto ZŠ:

1. miesto: ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín

2. miesto: ZŠ P.O.Hviezdoslava, Trstená

3. miesto: ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín

Ceny do súťaže venovali naše partnerské firmy – MIBA, KLAUKE a HOVAL.

Všetkým školám ďakujeme, že prijali pozvanie, veríme, že sa pri riešení úloh zabavili,

zasúťažili si a hádam sa aj niečo podučili. Výhercom srdečne blahoželáme a tým,

ktorí sa neumiestnili; nesmúťte, možno nabudúce sa to podarí!

Tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku v 4. ročníku.

Podrobnejšie hodnotenie uvádzame v prílohe.

 

Niekoľko fotografií nájdete tu:

https://sospknazia.edupage.org/album/


 
Darujete 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie pri Strednej odbornej škole – polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.


Viac...
 
Súťaž Zdieľačka IV. na FB / SOSPDK

4. kolo súťaže Zdieľačka na FB stránke - Stredná odborná škola polytechnická Fanklub https://www.facebook.com/SOSPDK/ trvá do 31.03.2020.

Podmienkou súťaže je LIKE na našu stránku, odpovedz na ľahkú otázku,

ak chceš označ kamaráta, ktorý by mal záujem študovať na našej škole

a zdieľaj  príspevok.

Hrá sa o EXTERNÝ DISK.

3. kolo Zdieľačky - bezdrôtový reproduktor - má už svojho majiteľa,

2. kolo  Zdieľačky – power banka – má už svojho majiteľa,

1. kolo  Zdieľačky -  fitnes náramok - má už svojho majiteľa

 
Oznam riaditeľa školy

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

vzhľadom na šírenie sa chrípkovej infekcie a potrebu zvýšenej pozornosti pri možnom šírení ohrozenia koronavírusomžiadame Vás, aby ste v prípade príznakov choroby ( zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, bolesti hlavy a pod.) neposielali Vaše deti do školy, resp. nešli do školy.

V prípade, že vyučujúci zaznamenajú akékoľvek príznaky ochorenia u žiaka na vyučovaní, bude tento žiak odoslaný domov.

V prípade neplnoletého žiaka bude okamžite informovaný rodič, ktorý bude požiadaný o jeho vyzdvihnutie zo školy.

Poprosíme Vás o zodpovedný prístup k tejto našej požiadavke v záujem zabezpečenia ochrany zdravia všetkých žiakov a zamestnancov školy.

 

Ing. Adriana Bellová

riaditeľka školy

 
Usmernenie Ministerstva školstva ohľadom šírenia koronavírusu

Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia nového koronavírusu.

 
Informácie o možnosti štúdia uverejnené v Oravsko

Dobrý deň, vážení rodičia, milí žiaci,

najčitanejšie regionálne noviny Oravsko uverejnili informáciu o možnosti štúdia na našej škole v školskom roku 2020/2021.

Viac informácií nájdete v priloženom súbore.

 
Valentínska kvapka krvi

Dňa 13.februára sa študenti tretieho ročníka našej školy zúčastnili už 25.ročníka Valentínskej kvapky krvi. Rozhodli sa urobiť čin hodný veľkého srdca, aby darovali krv ľuďom, ktorí s nádejou čakajú na uzdravenie. Všetkým nám ukázali, že #Láska lieči, za čo im patrí naše veľké a úprimné Ďakujeme!!!

https://sospknazia.edupage.org/?#

 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 10

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo