Banner
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠPORTOVEJ HALY A DIELNÍ

Piatok 10.11.2023 bol pre nás výnimočný deň. Privítali sme v našej škole viac než 50 vzácnych hostí a spoločne so zamestnancami a žiakmi našej školy sme sledovali, ako po slávnostných príhovoroch županka ŽSK Ing. Erika Jurinová, primátor mesta DK Ing. Ján Prílepok, Mgr. Miroslav Dráb,  Ing. Martin Habiňák a naša p. riaditeľka Ing. Adriana Bellová spoločne prestrihli pásku, aby uviedli do života novozrekonštuovanú športovú halu a školské dielne.

Okrem horeuvedených vzácnych hostí pozvanie prijali riaditeľka OŠaŠ ŽSK Mgr. Miroslava Abramová,  prednosta Okresného úradu Dolný Kubín Mgr. Pavol Ľorko, ako aj poslanci krajského zastupiteľstva ŽSK Mgr. Zdenko Kubáň a Bc. Peter Jonák,  Ing. Martin Habiňák, konateľ firmy Stavebný podnik, s. r. o. Námestovo, ktorá realizovala práce na oboch stavbách, ako aj jeho kolega Jozef Maslan. Prišli i ďalší ctení hostia – zástupcovia partnerských firiem, ktoré s nami spolupracujú pri odbornom vzdelávaní   – Ing. Vladímír Toman, konateľ firmy MIBA, s. r. o. , Ing. Lenka Hofericová, konateľka firmy NIKRO, s. r. o. a ďalší kolegovia z firiem MIBA, KLAUKE? MAHLE, OFZ.  Ďalej sme privítali aj riaditeľov a kolegov z okolitých stredných a základných škôl, ako aj ostatných pracovníkov  ŽSK, najmä Ing. Radoslava Guzmu a Ing. Júliusa Ralbovského, s ktorými sme úzko spolupracovali počas realizácie oboch diel, taktiež p. architekta Ing. Igora Urbana, PhD. a Ing. Štefana Stieranku a v neposlednom rade aj zástupcov Rady školy, súčasných a bývalých kolegov z našej školy a tiež zástupcov športového klubu Modrý motýľ, ktorý združuje imobilných športovcov.

V telocvični, ktorá je najväčšou športovou halou v regióne Orava a slúži našej škole už 50 rokov, počas rekonštrukcie vymenili podložie, nový športový povrch, vybudovali nové šatne a sociálne zariadenia. Pribudla taktiež nová presklená tribúna s kapacitou cca 40 miest.

Zrekonštruované zázemie vďaka svojej bezbariérovosti poskytne dobré podmienky imobilným hráčom hokeja na elektrických vozíkoch i viacerým športovým klubom pôsobiacim v regióne (bedmindton, florbal).

„Telocvičňa môže slúžiť ako vzorový príklad bezbariérovosti a multifunkčnosti športoviska využiteľného nielen pre žiakov školy, ale aj športové kluby z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Fond na podporu športu je pripravený konzultovať so žiadateľmi projekty v kontexte adaptability pre športovcov s telesným znevýhodnením," povedal Miroslav Dráb, člen správnej rady Fondu na podporu športu a výkonného výboru Hockey Slovakia, generálny manažér Slovak Para Ice Hockey  a riaditeľ hokejového klubu MHK Dolný Kubín.

Celkové náklady na modernizáciu telocvične predstavujú viac ako 990-tisíc eur, pričom Fond na podporu športu sa podieľal čiastkou bezmála 600-tisíc eur. Modernizácia sa uskutočnila v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry z Fondu na podporu športu, tzv. INFRA 2.

Školské dielne sú spolu s učebňami praktickej výchovy umiestnené v samostatnej 2-poschodovej budove, ktorá sa nachádza v areáli školy. Súčasťou stavebných úprav bolo ich zateplenie, nová strecha, výmena okien, rekonštrukcia pôvodných podláh (v učebniach, šatniach a dielňach), nové osvetlenie a výmena všetkých interiérových dverí. Vznikli aj moderné šatne a nové sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov (sprchy, WC), vrátane zariadenia pre imobilné osoby. V dielňach bola zo zdrojov ŽSK vybudovaná nová decentralizovaná plynová kotolňa, vnútroareálový rozvod plynu  a nová elektroinštalácia za takmer 400 000 eur. Objekt je plne bezbariérový (bezprahové úpravy dverí, schodolez). Modernizáciou dielní sa zvýšila energetická hospodárnosť a úspora energie je na úrovni cca 70%.

Odborné pracoviská disponujú moderným materiálno–technickým vybavením. Súčasťou sú napr. stolové vŕtačky, sústruhy, simulátory pre CNC programovanie, CNC stroje a univerzálne frézky, výučbové moduly pre autoopravárov, keramické tabule, výučbové softvéry, IKT pre školské dielne, sety pracovných stolov atď. Dielne slúžia pre výučbu všetkých odborov (študijné odbory: mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení, mechanik - mechatronik, mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúd a na počítačové systémy, ako aj pre učebné odbory:  elektromechanik, nástrojár, autoopravár mechanik a autoelektrikár).

Modernizácia a rekonštrukcia dielní bola financovaná prostredníctvom IROP, v sume 1 254 876,84 eur.

Prajeme si navzájom, aby nám tieto nové priestory slúžili pri spoločných vzdelávacích či športových aktivitách. Veríme, že nás v nich čakajú ešte mnohé skvelé podujatia. Dúfame, že z telocvične budú neustále znieť radostné výkriky mladých, ktoré signalizujú elán a chuť športovať, že v dielňach bude vládnuť pracovný tvorivý duch a túžba naučiť sa mnoho nového.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo