Banner
Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania od 12.10.2020 do odvolania.
Attachments:
Download this file (PV_vo_firmach.pdf)PV vo firmách

Vážení rodičia, milí žiaci,

naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých. Veríme, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom  zvládneme túto náročnú situáciu.

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

 1. prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage a online platformy MS Teams,
 2. prostredníctvom sociálnych sietí (Zoom, Skype, Messenger a pod.),
 3. prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonickej komunikácie
 4. v prípade nemožnosti pripojenia sa žiaka na internet formou vypĺňania pracovných listov a spracovávania zadaných úloh, ktoré si žiak chodí v pravidelnom intervale prevziať (1x za týždeň) do školy, kde aj odovzdáva vypracované úlohy.

Triedny učiteľ najskôr dňa 12.10.2020 dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi .

Vyučujúci následne od 13.10.2020 si nastavia  podmienky vzdelávania podľa potreby svojho predmetu (jasne zadefinujú spôsob komunikácie – napr. cez EduPage, termíny zadávania úloh, spôsob a termíny kontroly zadaných úloh, spôsob zadávania písomných prác), až potom ich začnú realizovať.

Vyučovanie bude prebiehať online formou v rámci hodín v rozvrhu.

V prípade praktického vyučovania žiaci v určených firmách pokračujú v praktickom vyučovaní prezenčnou formou (tí žiaci, ktorých sa to týka, sú jednotlivo informovaní správou cez elektronickú triednu knihu majstrami odborného výcviku, resp. inštruktormi z firiem), ostatní žiaci na praktickom vyučovaní sú vyučovaní dištančne.

Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu jednotlivých tried:

ROZVRH  HODÍN pre teoretické vyučovanie

 • 1. hodina   7.30 – 8.15
 • 2. hodina   8.20 – 9.05
 • 3. hodina   9.10 – 9.55
 • 4. hodina  10.15 – 11.00
 • 5. hodina  11.20 – 12.05
 • 6. hodina  12.10 – 12.55
 • 7. hodina  13.00 – 13.45
 • 8. hodina  14.15 – 15.00
 • ROZVRH  HODÍN pre praktické  vyučovanie( pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú praktického vyučovania vo firmách )
 • Začiatok online vyučovania - 07.00 do 09.00, potom riešenie žiakom  zadaných úloh po dohode s vyučujúcim
 • ROZVRH  HODÍN pre praktické  vyučovanie vo firmách  - podľa riadneho rozvrhu ( žiaci sú informovaní školou individuálne o ich vyučovaní vo firme)

Preverovanie znalosti učiva ústnym skúšaním prebieha prioritne  cez MS Teams, prípadne sociálne siete (Zoom, Skype, Messenger a pod.), písomné previerky po predchádzajúcej dohode so žiakmi v rámci jednotlivých tried,

Povinnosti žiaka:

 1. Žiak pracuje pri vypracovaní úloh samostatne a odovzdáva ich načas.
 2. Žiak je povinný zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní v rozsahu platného rozvrhu triedy. V tomto čase sa nezúčastňuje aktivít, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom (brigády a pod.). V prípade jeho neúčasti bude jeho neprítomnosť zaznamenaná .
 3. V prípade technických problémov počas dištančného vzdelávania je žiak povinný okamžite informovať o tejto skutočnosti príslušných vyučujúcich prostredníctvom vopred dohodnutého komunikačného kanála a dohodnúť sa na podmienkach ďalšieho postupu.
 4. Ak žiak nebude spolupracovať pri dištančnom vzdelávaní s jednotlivými vyučujúcimi , resp. sa nebude zúčastňovať na praktickom vyučovaní vo firme, bez udania relevantného dôvodu, po dohode s vedením školy bude komisionálne preskúšaný z príslušného predmetu/predmetov, vo vopred stanovenom termíne.

 V Dolnom Kubíne, dňa 12.10.2020

 Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo