Banner
 Pokyny pre žiakov ohľadom organizácie výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/21.
Attachments:
Download this file (Pokyny pre žiakov.pdf)Pokyny pre žiakov.pdf

Tieto pokyny sú nastavené na tzv. zelenú fázu systému a v prípade, že škola prejde do oranžovej, alebo červenej fázy, bude Škola o tomto vývoji informovať žiakov a ich zákonných zástupcov, ako aj zamestnancov  školy prostredníctvom webovej stránky školy, elektronickej triednej knihy, ako aj prostredníctvom triednych učiteľov. Následne budú tieto pokyny doplnené a aktualizované podľa aktuálnej potreby a platných nariadení.

Zelená fáza - základné odporúčania pre žiakov a ich zákonných zástupcov

 

Nasledujúce pokyny sú záväzné pre žiakov školy, u neplnoletého žiaka zodpovedá za ich dodržiavanie zákonný zástupca žiaka.

V škole prebieha plynulá prevádzka v nezmenenej forme  za dodržiavania zvýšených hygienicko - epidemiologických opatrení , vyučuje sa podľa platných vzdelávacích programov , prebieha riadne teoretické aj praktické vyučovanie.

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

1/ Žiaci do areálu školy nesmú  vstupovať bez nasadeného rúška a hneď pri vchode musia vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy, priebežne si umývať ruky ( dodržiava sa opatrenie ROR - Rúško, Odstup, Ruky).  Každý žiak je povinný mať na každý deň k dispozícii dve rúška  ( jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky.  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha jeho výučba s výnimkou tých vyučovacích hodín, kde dochádza k spájaniu žiakov z viacerých tried v rámci 1 učebnej skupiny. Taktiež žiak je povinný mať nasadené rúško aj počas praktického vyučovania, ak výučba prebieha v dielni, alebo na pracovisku zamestnávateľa, kde dochádza k premiešavaniu žiakov z viacerých učebných skupín.

Počas obdobia 2.9.-15.9.2020  žiaci povinne nosia rúško aj v priestoroch svojej triedy, po tomto období, ak sa škola nachádza v tzv. zelenej fáze, v priestoroch svojej triedy žiaci nemusia nosiť rúško.

Žiaci sú povinní počas pobytu v škole dodržiavať hygienické pravidlá pri kašlaní a kýchaní.  Vo vestibuloch budov sú umiestnené smetné koše na odhadzovanie použitých jednorázových rúšok a papierových vreckoviek. Mimo tieto koše žiaci nesmú rúška  a papierové vreckovky odhadzovať v priestoroch školy.

Žiaci  sú povinní podrobiť sa rannému filtru, kedy poverení zamestnanci školy náhodným výberom kontrolujú teplotu žiakovi a sledujú výskyt možných príznakov infekčného ochorenia u žiaka. V prípade, že pri rannom filtri budú u žiaka zistené  akékoľvek zdravotné problémy, ktoré by mohli signalizovať nástup ochorenia COVID , resp. iného infekčného ochorenia,  bude tento žiak odoslaný domov, resp. v prípade neplnoletého žiaka bude tento umiestnený do izolačnej miestnosti do času, kým si ho nepríde vyzdvihnúť jeho zákonný zástupca.

Ak má žiak  príznaky infekčného ochorenia, je povinný ostať doma a  vopred telefonicky informovať svojho  triedneho učiteľa a oznámiť  mu svoju  neprítomnosť na ďalšom vyučovaní.  V prípade žiakov 1. ročníka, ak nemajú kontakt na triedneho učiteľa, zákonný zástupca žiaka  kontaktuje sekretariát školy (043/5863139). V prípade podozrenia na ochorenie COVID - 19 žiak nejde priamo k lekárovi, ale kontaktuje ho telefonicky.

2/ Pri prvom príchode do školy dňa  2.9.2020  je žiak povinný   odovzdať  triednemu učiteľovi žiaka  vyplnené a podpísané písomné čestné vyhlásenia  žiaka  , resp. jeho zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka, ktoré tvorí prílohu č. 1   tohto oznamu.  Žiak predkladá  svojmu triednemu učiteľovi následne vždy po prerušení dochádzky do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia ( príloha č.2).

Pokiaľ  zdravotné problémy žiaka boli krátkodobé, t.j. do 3 dní sa žiak vracia zdravý do školy, jeho neprítomnosť v škole ospravedlní jeho zákonný zástupca, resp. sám plnoletý žiak.

Pokiaľ zdravotné problémy žiaka boli dlhodobejšieho charakteru ( nad 3 dni neprítomnosti v škole), žiak ihneď po príchode do školy musí triednemu učiteľovi, resp. majstrovi odborného výcviku predložiť potvrdenie od lekára o ukončení jeho domácej liečby a písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia ( príloha č.2). Ak tak žiak nevykoná, nesmie nastúpiť na vyučovanie a bude odoslaný domov, resp. umiestnený  do izolačnej miestnosti              do príchodu jeho zákonného zástupcu, ktorý buď predloží potvrdenie od lekára o ukončení domácej liečby alebo žiaka odvedie zo školy .

V prípade, že žiak, alebo jeho zákonný zástupca má u žiaka podozrenie  alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.  To isté platí aj pri nariadení karantény žiakovi lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.  Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

3/ Ráno po príchode do školy sa žiaci nezdržiavajú zbytočne v spoločných priestoroch školy, ale hneš sa presúvajú do svojej triedy.  V miestnosti, kde sa zdržuje trieda, je zabezpečené týždenníkmi  časté a intenzívne  vetranie. Počas 5-minútovýchvyučovacích  prestávok žiaci neopúšťajú priestory svojej triedy, pokiaľ to nie je nevyhnutné. V termíne 2.-20.9.2020 žiaci nesmú využívať priestory telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport, telesná výchova sa realizuje vo vonkajších priestoroch školy.

Rodičia a iné osoby mimo žiakov a zamestnancov školy do školy nevstupujú, len v nevyhnutných prípadoch. Pri príchode do areálu školy musia mať nasadené rúško a vykonať dezinfekciu  rúk, následne oznámia informátorovi na vrátnici školy účel ich návštevy a ten kontaktuje príslušného zamestnanca školy ohľadom ďalšieho postupu.

4/ Počas 20 -minútových prestávok žiaci majú možnosť ísť na obed do školskej jedálne, alebo v prípade dobrého počasia sa môžu zdržiavať na školskom dvore pred vchodom do školy .  V rámci týchto opatrení škola nastavila organizáciu vyučovania tak, aby sa v školskej jedálni eliminovali kontakty žiakov z rozdielnych tried. Žiaci budú vstupovať do školskej jedálne za účelom stravovania podľa nasledujúceho rozpisu, pričom mimo tento rozpis žiaci do jedálne vstupovať nesmú. Zároveň je žiakom jednotlivých tried v jedálni  určený sektor, kde sú rozdelení podľa tried a sú povinní  obedovať len v určenom  sektore.  Taktiež pri vstupe do jedálne si žiaci dezinfikujú ruky a počas čakania na vydanie obedu dodržiavajú stanovené odstupy . To isté platí pri odchode z jedálne. Časové intervaly je potrebné žiakmi  dodržiavať, pretože počas striedania žiakov v jedálni je vykonávaná  dezinfekcia stolov a priestorov jedálne.

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 27.08.2020

 

 

Ing. Adriana Bellová

riaditeľka školy

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo